Presentació

Quan al 1976 va aparèixer el Llibre blanc, per primera vegada es va poder veure una imatge bastant nítida de la natura del país i copsar els valors, l’estat i els problemes que l’afectaven. Com ja es deia en la seva presentació «aquest llibre, en ell mateix, no resol absolutament res», però era un document d’indubtable solidesa tècnica que donava arguments i marcava directrius per poder redreçar les coses.

La segona edició, corregida i enterament actualitzada el 1988, aparegué ja en un nou context polític que, malgrat estrenar-se, ja es veia que en els temes ambientals no avançava tant com s’esperava i, alhora, es constatava que el deteriorament del país ―tot i alguns avenços innegables― no s’havia aturat.

Aquesta obra col·lectiva i constructiva ha esdevingut un referent en el món de la gestió i la conservació del patrimoni natural perquè era un text precursor que posava sobre la taula la problemàtica ambiental i es podria considerar la primera gran diagnosi ambiental del nostre país. D’una banda, també és un referent per a tota la comunitat científica i, d’altra banda, ha estat utilitzada pels diversos governs com a base per a la redacció del Pla d’espais d’interès natural (PEIN).

Passats quaranta anys de la primera edició, possiblement no tenia sentit fer una nova edició però era gairebé inevitable resistir-se a fer un balanç del què ha passat en aquest lapse de temps i, encara més important, mostrar que des del món acadèmic es considera que les coses es podrien i s’haurien de fer millor.

En aquest nou treball que ara es presenta s’amplia el camp de visió, i no només es tracta la natura des del punt de vista dels naturalistes sinó que s’adopta un enfocament ambiental i social més ampli i s’intenta evitar una visió excessivament sectorial. L’àmbit acadèmic del qual procedeixen la major part dels autors és prou divers i evidencia aquest enfocament més global.

I també es vol que aquest sigui un treball propositiu, orientat a l’acció. Els articles dels principals experts en les diferents matèries que es tracten ja tenen aquesta part propositiva, que també serà la base sobre la qual s’organitzaran diverses sessions de debat obertes a la participació de tots els interessats. La idea final és disposar d’un conjunt de propostes que, recolzades en sòlids arguments tècnics i científics, contribueixin a definir l’agenda ambiental d’aquest país i a demostrar que cal aplicar-la.