Natura, ús o abús? (2018-2019)

Natura, ús o abús? (2018-2019)

Natura, ús o abús? (2018-2019)

Natura, ús o abús? (2018-2019)

PRESENTACIÓ

Quan al 1976 va aparèixer el Llibre blanc, per primera vegada es va poder veure una imatge bastant nítida de la natura del país i copsar els valors, l’estat i els problemes que l’afectaven. Com ja es deia en la seva presentació «aquest llibre, en ell mateix, no resol absolutament res», però era un document d’indubtable solidesa tècnica que donava arguments i marcava directrius per poder redreçar les coses.

La segona edició, corregida i enterament actualitzada el 1988, aparegué ja en un nou context polític que, malgrat estrenar-se, ja es veia que en els temes ambientals no avançava tant com s’esperava i, alhora, es constatava que el deteriorament del país ―tot i alguns avenços innegables― no s’havia aturat.

Aquesta obra col·lectiva i constructiva ha esdevingut un referent en el món de la gestió i la conservació del patrimoni natural perquè era un text precursor que posava sobre la taula la problemàtica ambiental i es podria considerar la primera gran diagnosi ambiental del nostre país. D’una banda, també és un referent per a tota la comunitat científica i, d’altra banda, ha estat utilitzada pels diversos governs com a base per a la redacció del Pla d’espais d’interès natural (PEIN).

Passats quaranta anys de la primera edició, possiblement no tenia sentit fer una nova edició però era gairebé inevitable resistir-se a fer un balanç del què ha passat en aquest lapse de temps i, encara més important, mostrar que des del món acadèmic es considera que les coses es podrien i s’haurien de fer millor.

En aquest nou treball que ara es presenta s’amplia el camp de visió, i no només es tracta la natura des del punt de vista dels naturalistes sinó que s’adopta un enfocament ambiental i social més ampli i s’intenta evitar una visió excessivament sectorial. L’àmbit acadèmic del qual procedeixen la major part dels autors és prou divers i evidencia aquest enfocament més global.

I també es vol que aquest sigui un treball propositiu, orientat a l’acció. Els articles dels principals experts en les diferents matèries que es tracten ja tenen aquesta part propositiva, que també serà la base sobre la qual s’organitzaran diverses sessions de debat obertes a la participació de tots els interessats. La idea final és disposar d’un conjunt de propostes que, recolzades en sòlids arguments tècnics i científics, contribueixin a definir l’agenda ambiental d’aquest país i a demostrar que cal aplicar-la.

EQUIP DE TREBALL

Ramon Folch

Ramon Folch

Coordinador

Josep Peñuelas

Josep Peñuelas

Coordinador

David Serrat

David Serrat

Coordinador

Josep Germain

Josep Germain

Secretari

Natura, ús o abús? (2018-2019)

 

SUMARI

Pròleg de Joandomènec Ros. President de l’Institut d’Estudis Catalans

Pròleg dels coordinadors

Síntesi:

Bases ecològiques per a la gestió de la natura · [Abstract]
(DOI: 10.2436/15.0110.22.1)
Jaume Terradas. Membre de l’Institut d’Estudis Catalans. Professor emèrit d’ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Investigador del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)

Balanços econòmics i patrimonialització ambiental · [Abstract]
(DOI: 10.2436/15.0110.22.2)
Ramon Folch. Membre de l’Institut d’Estudis Catalans. President d’ERF – Estudi Ramon Folch i Associats, SL. Col·legiat d’Honor del Col·legi d’Economistes de Catalunya

1 Canvis recents en les cobertes del sòl i en la dinàmica del paisatge als Països Catalans: implicacions en la conservació del patrimoni natural · [Abstract]
(DOI: 10.2436/15.0110.22.3)
Joan Pino. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), Departament de Biologia Vegetal, Biologia Animal i Ecologia (BABVE), Universitat Autònoma de Barcelona
Enrique Álvarez. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
Corina Basnou. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
Josep Maria Espelta. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
Óscar González-Guerrero. Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona
Javier Gordillo. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
Anna Guàrdia. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
Rosó Isern. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
Marina Palmero. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
Paloma Vicente. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
Xavier Pons. Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona

2.a El procés d’urbanització · [Abstract]
(DOI: 10.2436/15.0110.22.4)
Oriol Nel·lo. Membre de l’Institut d’Estudis Catalans. Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona
Joan Checa. Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona

2.b Ciutats i natura, una relació canviant · [Abstract]
(DOI: 10.2436/15.0110.22.5)
Margarita Parés. Programa de Biodiversitat i Ecologia Urbana, Ajuntament de Barcelona

3 El model energètic · [Abstract]
(DOI: 10.2436/15.0110.22.7)
Joaquim Corominas. Doctor enginyer i màster en enginyeria elèctrica per la Universitat de Berkeley. President de l’Associació Congrés d’Energia de Catalunya

4.a.I El medi geològic com a recurs · [Abstract]
(DOI: 10.2436/15.0110.22.8)
Carme Puig. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
David Serrat. Membre de l’Institut d’Estudis Catalans. Facultat de Ciències de la Terra, Universitat de Barcelona

4.a. II Els georiscos · [Abstract]
(DOI: 10.2436/15.0110.22.34)
Joan Manuel Vilaplana. Facultat de Ciències de la Terra, Universitat de Barcelona

4.b El sòl · [Abstract]
(DOI: 10.2436/15.0110.22.9)
Ramon Vallejo. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona
Pere Casals. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), Solsona
Josep Lascurain. Consultora SGM
Núria Roca. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona
Joan Romanyà. Secció de Sanitat Ambiental i Edafologia, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, Universitat de Barcelona
Pere Rovira. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), Solsona
Maria Teresa Sauras-Yera. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona

4.c L’aigua, un bé preuat que cal protegir · [Abstract]
(DOI: 10.2436/15.0110.22.10)
Antoni Munné. Departament de Control i Qualitat de les Aigües, Agència Catalana de l’Aigua
Núria Bonada. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona
Narcís Prat. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona

4.d L’evolució del clima regional i local a Catalunya als darrers quaranta anys. Conceptes nous i recomanacions de futur · [Abstract]
(DOI: 10.2436/15.0110.22.11)
Javier Martin-Vide. Departament de Geografia, Universitat de Barcelona

4.e Els espais agraris a Catalunya, 1978-2018 · [Abstract]
(DOI: 10.2436/15.0110.22.12)
Josep Montasell. Fundació Agroterritori

4.f La gestió dels espais forestals · [Abstract]
(DOI: 10.2436/15.0110.22.13)
Francisco Lloret. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). Unitat d’Ecologia, Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia, Universitat Autònoma de Barcelona

4.g L’espai litoral · [Abstract]
(DOI: 10.2436/15.0110.22.14)
Josep Pintó. Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge (LAGP), Universitat de Girona.
Carla Garcia-Lozano. Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge (LAGP), Universitat de Girona
Francesc Xavier Roig-Munar. Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge (LAGP), Universitat de Girona

4.h.I Recursos marins · [Abstract]
(DOI: 10.2436/15.0110.22.15)
Jordi Lleonart. Membre de l’Institut d’Estudis Catalans. Institut de Ciències del Mar / CSIC.
Josep Lloret. Institut d’Ecologia Aquàtica; Càtedra Oceans i Salut Humana, Universitat de Girona

4.h.II Proliferacions algals nocives a la costa catalana · [Abstract]
(DOI: 10.2436/15.0110.22.16)
Marta Estrada. Membre de l’Institut d’Estudis Catalans. Institut de Ciències del Mar / CSIC

4.h.III La nostra salut està ancorada en la de la mar · [Abstract]
(DOI: 10.2436/15.0110.22.6)
Joan O. Grimalt. Membre de l’Institut d’Estudis Catalans. Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC), Barcelona.
Marco Capodiferro. Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC), Barcelona.
Eva Junqué, Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC), Barcelona. ResChem Analytical Limited, Derby, United Kingdom
Mercè Garí. Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC), Barcelona. Institute of Computational Biology, German Research Center for Environmental Health, Munich, Germany

4.i Turisme, lleure i esport al medi natural · [Abstract]
(DOI: 10.2436/15.0110.22.18)
Jordi Soler. Geògraf, especialitzat en planificació i gestió d’espais naturals

4.j Els gens · [Abstract]
(DOI: 10.2436/15.0110.22.19)
Joan Casals. Fundació Miquel Agustí / Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya
Francesc Casañas. Fundació Miquel Agustí / Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya
Joan Simó. Fundació Miquel Agustí / Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya
Jordi Jordana. Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona
Pere Arús. IRTA; Centre de Recerca en Agrigenòmica, CSIC-IRTA-UAB-UB
Pere Puigdomènech. Membre de l’Institut d’Estudis Catalans. Centre de Recerca en Agrigenòmica, CSIC-IRTA-UAB-UB

5.a La protecció i la gestió de la natura. Mesures genèriques · [Abstract]
(DOI: 10.2436/15.0110.22.20)
Xavier Carceller. Doctor arquitecte

5.b Els espais naturals protegits de Catalunya: evolució durant els darrers quaranta anys, estat actual, diagnosi i propostes a mitjà termini · [Abstract]
(DOI: 10.2436/15.0110.22.21)
Josep Maria Mallarach. Consultor ambiental. Membre de la Comissió Mundial d’Àrees Protegides de la UICN

5.c.I Espècies protegides i amenaçades: flora i funga · [Abstract]
(DOI: 10.2436/15.0110.22.22)
Cèsar Blanché. Laboratori de Botànica, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona
Llorenç Sàez. Departament de Biologia Vegetal, Biologia Animal i Ecologia, Universitat Autònoma de Barcelona. Societat d’Història Natural de les Balears

5.c.II Espècies protegides i amenaçades: fauna vertebrada continental · [Abstract]
(DOI: 10.2436/15.0110.22.24)
Dolors Vinyoles. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona
Enric Aparicio. Institut d’Ecologia Aquàtica, Universitat de Girona
Adolf de Sostoa. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona
Gustavo A. Llorente. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona
Eudald Pujol-Buxó. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona
Albert Montori. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona
José Domingo Rodríguez-Teijeiro. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona
Pedro J. Cordero. Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos IREC, (CSIC/UCLM/JCCM)
Santiago Palazón. Servei de Fauna i Flora, Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya
Yolanda Melero. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
Joaquim Gosálbez. Membre de l’Institut d’Estudis Catalans. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona

6 L’economia de la natura · [Abstract]
(DOI: 10.2436/15.0110.22.26)
Ignasi Puig. Fundació ENT Medi Ambient i Gestió
Jofre Rodrigo. Xarxa de Custòdia del Territori

7.a La governança del patrimoni natural i la biodiversitat a Catalunya. Evolució, diagnosi i proposta de futur · [Abstract]
(DOI: 10.2436/15.0110.22.27)
Alexandre Casademunt. Professor titular de Ciència Política i de l’Administració, Universitat Autònoma de Barcelona. President del Centre per a la Sostenibilitat Territorial de Catalunya

7.b Empreses i natura · [Abstract]
(DOI: 10.2436/15.0110.22.28)
Llorenç Planagumà. Centre per a la Sostenibilitat Territorial

7.c Organitzacions · [Abstract]
(DOI: 10.2436/15.0110.22.29)
Puri Canals. Doctora en ciències biològiques. Consultora internacional en conservació de la natura

8.a Recerca: una reflexió sobre el que fou, és i podria ser · [Abstract]
(DOI: 10.2436/15.0110.22.30)
Jordi Catalán. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)

8.b La formació ambiental en els últims quaranta anys · [Abstract]
(DOI: 10.2436/15.0110.22.31)
Anna Maria Geli. Institut de Recerca Educativa, Universitat de Girona
Rosa Maria Medir. Institut de Recerca Educativa, Universitat de Girona

8.c Educació ambiental. Trenta anys d’evolució, extensió i diversificació · [Abstract]
(DOI: 10.2436/15.0110.22.32)
Teresa Franquesa. Directora d’Estratègia i Cultura de Sostenibilitat, Àrea d’Ecologia Urbana, Ajuntament de Barcelona; membre del Comitè de Comunicació i Educació de la UICN

9 La petjada ecològica de Catalunya i Andorra: càlculs, reflexions i propostes · [Abstract]
(DOI: 10.2436/15.0110.22.33)
Josep Maria Mallarach. Consultor ambiental. Membre de la Comissió de Política Ambiental, Econòmica i Social de la UICN

Edicions anteriors